Εικ. 28ε. Ο Μεγάλος Ανατολικός Πύργος-ανάλημμα

Εικ. 28ε. Ο Μεγάλος Ανατολικός Πύργος-ανάλημμα

Απάντηση